ភ្ជាប់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប ប៉ុស្តិ័ស៊ីងម៉ីង

សូមចុះឈ្មោះភ្ជាប់គម្រោងដូចខាងក្រោម ដើម្បីទស្សនាទូរទស្សន៍ផ្សាយផ្ទាល់
កញ្ចប់ប្រចាំខែ : 1,5$/ខែ

Register:SM to 128
Cancel:OFF SM to 128

សូមចុះឈ្មោះភ្ជាប់គម្រោងដូចខាងក្រោម ដើម្បីទស្សនាទូរទស្សន៍ផ្សាយផ្ទាល់
កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍ : 50 សេន / សប្តាហ៍

Register:SW to 128
Cancel:OFF SW to 128

ភ្ជាប់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប ប៉ុស្តិ័ចិន

សូមចុះឈ្មោះភ្ជាប់គម្រោងដូចខាងក្រោម ដើម្បីទស្សនាទូរទស្សន៍ផ្សាយផ្ទាល់
កញ្ចប់ប្រចាំខែ : 1,5$/ខែ

Register:CM to 128
Cancel:OFF CM to 128

សូមចុះឈ្មោះភ្ជាប់គម្រោងដូចខាងក្រោម ដើម្បីទស្សនាទូរទស្សន៍ផ្សាយផ្ទាល់
កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍ : 50 សេន / សប្តាហ៍

Register:CW to 128
Cancel:OFF CW to 128

ភ្ជាប់កាទស្សនាឃ្លីប ដូច្នឹងផង

កញ្ចប់ប្រចាំខែ :
កញ្ចប់ប្រចាំខែ : : 1$/ខែ

Register:D3 to 128
Cancel:OFF D3 to 128

កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍
កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍ : 30 សេន / សប្តាហ៍

Register:D2 to 128
Cancel:OFF D2 to 128

កញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃ
កញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃ : 5 សេន / ថ្ងៃ

Register:D1 to 128
Cancel:OFF D1 to 128

ភ្ជាប់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប​ ភីភីស៊ីធីវី

សូមចុះឈ្មោះភ្ជាប់គម្រោងដូចខាងក្រោម ដើម្បីទស្សនាទូរទស្សន៍ផ្សាយផ្ទាល់
កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍ : 70 សេន / សប្តាហ៍

Register:PP to 128
Cancel:OFF PP to 128

កញ្ចប់ប៉ុស្តិ៍៩
កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍ : 30 សេន / សប្តាហ៍

Register:D9 to 128
Cancel:OFF D9 to 128

កញ្ចប់ប៉ុស្តិ៍១០
កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍ : 30 សេន / សប្តាហ៍

Register:D10 to 128
Cancel:OFF D10 to 128

កញ្ចប់ប៉ុស្តិ៍១០
កញ្ចប់ប៉ុស្តិ៍១០ : 30 សេន / សប្តាហ៍

Register:P6 to 128
Cancel:OFF P6 to 128

ភ្ជាប់ទូរទស្សន៍ ប៉ុស្តិ័ជាតិទាំងអស់

សូមចុះឈ្មោះភ្ជាប់គម្រោងដូចខាងក្រោម ដើម្បីទស្សនាទូរទស្សន៍ផ្សាយផ្ទាល់
កញ្ចប់ប្រចាំខែ : 1$/ខែ

Register:On to 128
Cancel:OFF to 128

សូមចុះឈ្មោះភ្ជាប់គម្រោងដូចខាងក្រោម ដើម្បីទស្សនាទូរទស្សន៍ផ្សាយផ្ទាល់
កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍ : 30 សេន / សប្តាហ៍

Register:On2 to 128
Cancel:OFF2 to 128

សូមចុះឈ្មោះភ្ជាប់គម្រោងដូចខាងក្រោម ដើម្បីទស្សនាទូរទស្សន៍ផ្សាយផ្ទាល់
កញ្ចប់ប្រចាំថ្ងៃ : 5 សេន / ថ្ងៃ

Register:On1 to 128
Cancel:OFF1 to 128

ភ្ជាប់សេវាកម្មVOD

ភ្ជាប់គម្រោងវីដេអូ ឥឡូវនេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូជាច្រើនឥតកំណត
កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍ : 10 សេន / សប្តាហ៍

Register:វីដេអូខ្លីៗ to 128
Cancel:OFF VOD to 128

ភ្ជាប់សេវាកម្មមើលប្រដាល់

ភ្ជាប់គម្រោងមើលប្រដាស់ឥឡូវនេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូប្រដាស់ជាច្រើនឥតកំណត់
កញ្ចប់ប្រចាំសប្តាហ៍ : 10 សេន / សប្តាហ៍

Register:BOX to 128
Cancel:OFF BOX to 128

Top